Copsa, materiały budowlane - betony dekoracyjne, beton wyciskany, art-beton

Kategorie
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Nowości
forma na lampę NR-9 - Wys. 17 cm, śred. 12 cm
Netto: 648,78 zł
Brutto: 797,99 zł
forma na lampę NR-8 - Wys. 10 cm, śred. 14 cm
Netto: 405,48 zł
Brutto: 498,73 zł
forma na lampę NR-7 - Wys. 22 cm, śred. 12 cm
Netto: 405,48 zł
Brutto: 498,73 zł
forma na lampę NR-6 - Wys. 12 cm, śred. 12 cm
Netto: 405,48 zł
Brutto: 498,73 zł
forma na lampę NR-5 - Wys. 16 cm, śred. 18 cm
Netto: 405,48 zł
Brutto: 498,73 zł
forma na lampę NR-4 - Wys. 17 cm, śred. 14 cm
Netto: 648,78 zł
Brutto: 798,00 zł
forma na lampę NR-3 - Wys. 12 cm, śred. 12 cm
Netto: 405,48 zł
Brutto: 498,74 zł
forma na lampę NR-2 - Wys. 13 cm, śred. 16 cm
Netto: 648,78 zł
Brutto: 798,00 zł
forma na lampę NR-14 - Wys. 10 cm, śred. 14 cm
Netto: 405,48 zł
Brutto: 498,74 zł
forma na lampę NR-13 - Wys. 16 cm, śred. 12 cm
Netto: 405,48 zł
Brutto: 498,74 zł
Informacje
Ostatnio przeglądane

UNIFLOOR - Uniwersalny podkład posadzkowy 25-50 mm - 30kg

Netto: 33,00 zł
Brutto: 40,59 zł

Producent: Bautech
Kod: bau
Wysyłka:Brak informacji
Produkt dostępny
Waga:30.00 kg
Sprawdź koszty wysyłki

Koszty dostawy tego produktu

Ilość:worek 30 kg

UNIFLOOR jest cienkowarstwowym, gotowym do użycia po wymie‐szaniu z wodą, podkładem cementowym zawierającym twarde kru‐szywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki. Do stosowania na nowych jak i istniejących posadzkach betonowych.

Grubość warstwy - 25 ‐ 50 mm
Proporcje mieszania - 2,5‐2,7 litrów wody na 30 kg
Zużycie materiału - ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm grubości

ZASTOSOWANIE:
- Do wykonywania, cienkowarstwowych podkładów posadzko‐wych na nawierzchniach betonowych.
- Idealny do mieszkań, centrów handlowych, sklepów, zakładów produkcyjnych, szkół, lotnisk, dworców, salonów samochodo‐wych oraz obiektów sakralnych.

CECHY WYROBU:
- Uniwersalność
- Łatwość wykonania
- Wysoka wytrzymałość strukturalna
- Możliwość łączenia z technologiami DST, PCC i posadzkami szli‐fowanymi

WARUNKI WYKONANIA:
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C ‐ +30°C. Wykonaną powierzch‐nię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddzia‐ływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania sło‐necznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki, wszyst‐kie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanie‐czyszczeniami

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spękań i wolne od zanieczyszczeń. Wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie powinna wynosić minimum 25 N/mm2, a wytrzymałość na odrywanie – co najmniej 1,5 N/mm2. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Słabe lub mięk‐kie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.
Podłoże dwukrotnie zagruntować preparatem BAUGRUNT rozcień‐czonym wodą i pozostawić do wyschnięcia (szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w karcie technicznej BAUGRUNT). Na tak przygotowane podłoże rozkładamy warstwę sczepną BAUBOND i rozprowadzamy przy pomocy twardej szczotki (szczegó‐łowe informacje na temat warstwy sczepnej zawarte są w karcie technicznej BAUBOND)

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:
Do 2,5‐2,7 l czystej, chłodnej wody wsypać 30 kg (worek) suchej mieszanki UNIFLOOR i mieszać przez 3 ‐ 4 minuty w betoniarce lub wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorod‐nej masy.
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok.15 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. W okresach zimowych materiał przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływu zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.

WYKONANIE:
Przygotowaną zaprawę UNIFLOOR wylewać na podłoże i rozprowa‐dzać na odpowiednią grubość przy pomocy łaty z jednoczesnym zastosowanie niwelatora laserowego lub listew dystansujących, jednocześnie wygładzając pacą powierzchnię do osiągnięcia równo‐miernej, gładkiej struktury.

WYKOŃCZENIE:
MOKRE NA MOKRE
Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść bez pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi. Przed przystą‐pieniem do rozkładania wybranego produktu, UNIFLOOR musi osią‐gnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania podkładu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni podkładu, dlatego należy często sprawdzać jego stan. Umożliwi to wybranie optymalne‐go momentu rozpoczęcia aplikacji wybranego produktu: TERRATOP, BAUFLOOR lub BAUTOP ENDURO, MULTITOP ENDURO w wersji WTW. Do aplikacji można przystąpić, gdy po wejściu na podkład ślady butów nie będą głębsze niż 3‐4 mm. Z powierzchni podkładu usunąć nadmiar zaczynu cementowego i odświeżyć powierzchnię dyskiem. Następnie przystępujemy do procesu rozkładania jednego ze wspo‐mnianych produktów, zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie technicznej wybranego produktu.

SUCHE NA MOKRE
Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego EXTRATOP ENDURO, BAUTOP ENDURO, MULTITOP ENDURO lub MULTITOP podkład musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania podkła‐du uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni podkładu, dlatego należy często sprawdzać stan podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na podkład ślady stóp nie będą głębsze niż 3‐4 mm. Z powierzchni pod‐kładu usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowe‐go i powierzchnię odświeżyć dyskiem. Następnie przystępujemy do aplikacji utwardzacza zgodnie z kartą techniczną. Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, całą powierzchnię należy poddać pielęgnacji jednym z preparatów: BAUSEAL ENDURO, BAUSEAL EKO, lub TERRASEAL. Preparat należy nakładać zgodnie z kartą techniczną.

MOKRE NA SUCHE
Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść bez pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi. Proces zaciera‐nia należy przeprowadzić tylko z użyciem dysku. Powierzchnia po‐sadzki powinna pozostać równa i szorstka. Po stwardnieniu posadzki należy przystąpić do procesu pielęgnacji nanosząc preparat BAUGRUNT rozcieńczony w stosunku 1:5 w dwóch warstwach. Tak zaimpregnowana powierzchnia nie wymaga grunto‐wania przed rozłożeniem warstwy sczepnej BAUBOND w procesie rozkładania produktu TERRATOP. Przed rozłożeniem produktu BAUFLOOR należy nanieść trzecią war‐stwę preparatu BAUGRUNT rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3

POD ŻYWICE
Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść bez pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi zacieraczkami łopatkowymi. Do wstępnego zatarcia należy nałożyć dysk, a kolejne zatarcia dokonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem. Proces zaciera‐nia należy przeprowadzić w taki sposób aby powierzchnia posadzki pozostała równa lecz matowa. Podczas procesu dojrzewania (28 dni, przy +20C° i wilgotności względnej 65%) posadzka musi być przykryta folią. Przed przystąpieniem do aplikacji żywicy należy sprawdzić wilgotność podkładu, nie powinna ona przekraczać 4 %.

UWAGA! Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęk‐nięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy UNIFLOOR i finalnie wypełnić masą dylatacyjną BAUFLEX.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:
Sprzęt i narzędzia należy czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Zwią‐zany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
 Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody, skórę umyć wodą z mydłem. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

INFORMACJE DODATKOWE:
 Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów przechowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zaleceniami i podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz posiadane doświad‐czenie firmy BAUTECH. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami firmy BAUTECH. Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne ze względu na warunki, umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na które firma BAUTECH nie ma wpływu. Odmienne zalecania naszych pracowników wymagają formy pisem‐nej, aby były ważne. Wraz z ukazaniem się niniejszej instrukcji, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję
Koszyk
...jest pusty

Znajdziesz nas:
facebook
Cennik

HTML   CSV

Aktualności
Płatności
Promocje
Narzędzia oczkowe do modelowania komplet 6 szt.
Netto: 50,00 zł 25,00 zł
Brutto: 61,50 zł 30,75 zł
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.